Αγιασμός

Ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9:30

Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο όλων των τάξεων θα γίνει στις 09:15.

Μετά τον αγιασμό οι μαθητές/τριες θα μπουν στις τάξεις τους, όπου και θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των βιβλίων.

Η προσέλευση των μαθητών/τριών της Α’ τάξης θα γίνει μαζί με τους γονείς τους οι οποίοι  και θα παραμείνουν στο προαύλιο, όπου θα γίνει ο διαχωρισμός των τμημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα μπουν στις τάξεις τους, όπου θα γίνει η παραλαβή των βιβλίων και οι γονείς τους θα αποχωρήσουν.

Οι μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του νέου κτιρίου, ενώ οι μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του παλιού κτιρίου.

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για μαθητές/τριες και τους γονείς που θα εισέλθουν στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες  θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από:1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, 
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, δηλαδή από 12-09-2022 μέχρι 15-06-2022.
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7:55 μέχρι τις 8:25 το πρωί.
·         Από τις 13:05 μέχρι τις 13:25.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 07-09-2022, στις 13:15 το μεσημέρι στη Διεύθυνση του Σχολείου:
1.    Αίτηση (σχετικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν από τη Δ/νση του σχολείου)
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Ποιους μαθητές αφορά;                          Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Πότε γίνονται οι εγγραφές;                     Από 1-3-2022 έως 18-3-2022.

Ποιος κάνει την εγγραφή;                       Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΔήλωσηΘα την προμηθευτείτε από το σχολείο και Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
 2. Βεβαίωση φοίτησης ΝηπιαγωγείουΘα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο
 3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού), ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα για τυχόν ελλείψεις
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (φωτοτυπία της σελίδας όπου αναγράφεται όνομα και διεύθυνση) – ένα από τα παρακάτω:

α)  https://www.aade.gr/”Μητρώο &Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου”εκτύπωση σελίδας

β)  συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

γ) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά  στην Εφορία (εκτυπωμένη βεβαίωση) ή

δ)  στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό) 

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΘα προμηθευτείτε το έντυπο από το σχολείο

 Μπορεί να προσκομιστεί συμπληρωμένο από παιδίατρο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

 • Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου και στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να προσκομίσουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση (δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά). Η αποχώρηση των παιδιών από το Ολοήμερο μπορεί να γίνει ή στις 15:00 ή στις 16:00 και δηλώνεται στην αίτηση.

Διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών:  Οι εγγραφές αρχίζουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και τελειώνουν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 από 09:00 – 11:00 π.μ. Τηλεφωνείτε στο 2106196248 για να κλείνετε ραντεβού. Θα τηρούνται όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας (αντισηπτικά υγρά, υποχρεωτικές αποστάσεις και υποχρεωτική χρήση μάσκας). Για την είσοδό σας στο σχολείο πρέπει να έχετε πιστοποιητικο εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test που να έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών. Επίσης πολύ σημαντικό να έχετε στυλό δικό σας ώστε να αποφεύγεται η κοινή χρήση τους.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς

Τη Δευτέρα, 13-9-2021 όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου θα προσέλθουν στις 08:15 με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που έχει πραγματοποιηθεί έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, ως εξής:

Οι μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του νέου κτιρίου, ενώ οι μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του παλιού κτιρίου.

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 

– Τα παιδιά προσέρχονται με τις άδειες τσάντες τους και κατευθύνονται στις αίθουσές τους, όπου τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί τους.

– Οι μαθητές/τριες του Σχολείου θα παραμείνουν στις τάξεις τους μέχρι την ώρα του Αγιασμού, θα γνωριστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα έχουν ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 περίπου με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

Τα παιδιά θα αποχωρήσουν στις 10:00 με τη συνοδεία των Γονέων & Κηδεμόνων τους οι οποίοι θα τα παραλάβουν από τις ίδιες πόρτες.

αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι:

–          το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9,

–          ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

–          βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

–          οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,

–          η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2021-22

 Ποιους μαθητές αφορά;  Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2021-2022 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
Πότε γίνονται οι εγγραφές;Από Δευτέρα 1 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
Ποιος κάνει την εγγραφή;Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού/της. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες:τηλ. 2106196248

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το σχολείο. 2.Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο.
3.Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια  ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.
4.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας- Το σχολείο δέχεται μαθητές από το γεωγραφικό διαμέρισμα που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς: Φραγκοκλησιάς (έως Σάμου), Καψαλά (ζυγοί αριθμοί), Μεσογείων από αριθμό 62 και πάνω (μόνο ζυγοί), Κέκροπος (μονοί αριθμοί) μέχρι Μεσογείων και μέχρι διασταύρωση με Κονίτσης (ζυγοί), Κηφισίας από διασταύρωση με Φραγκοκλησιάς έως διασταύρωση Κονίτσης. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως:                          α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή                          β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία.                          γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα –                              κηδεμόνα  (ΤΑΧΙSnet”Στοιχεία Μητρώου / Φυσικού                                Προσώπου”εκτύπωση σελίδαςδεξί πλήκτρο ποντικιού)
5.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – Θα προμηθευτείτε το έντυπο από το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο.
6.Για τους αλλοδαπούς μαθητές, Ληξιαρχική πράξη ή ομοειδές πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1.Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. 2.Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: κατά την περίοδο των εγγραφών, παρακαλείστε για την πιστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) Ως εκ τούτου, στο χώρο του σχολείου θα προσέρχεσθε ένας – ένας με όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης (μάσκα και γάντια). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. Ημέρες και ώρες εγγραφών: Από 1-3-2021 μέχρι 19-3-2021 κατά προτίμηση τις ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ                                                                             

Μέτρα προφύλαξης COVID 19

Στα πλαίσια εξάλειψης του ιού (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19, ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλαξης και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:

1). Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

2). Να αποφεύγουν την κοντινή επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον τηρώντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς και άγνωστους.

3). Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 sec, ειδικά με την επιστροφή στο σπίτι, πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

4). Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας

5). Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19

(τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι)

 • Πυρετός (μεγαλύτερος των 37,5 °C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
 • Βήχας
 • Δύσπνοια
 • Ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
 • Γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, εμετός, κοιλιακός πόνος)

Και

–     Απουσία εναλλακτικής διάγνωσης

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι :

Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, μυαλγίες, ρίγος, πονοκέφαλος, καταβολή δυνάμεων, δυσκαταποσία, απώλεια γεύσης και οσμής, ναυτία, έμετος, κοιλιακός πόνος.

Περίοδος μεταδοτικότητας

Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό  48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών).

Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.

Λειτουργία Σχολείου για το 2020 – 2021

Αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά,

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σας καλωσορίζουμε όλους, και ιδιαιτέρως τους μαθητές και τους γονείς της Α’ τάξης στο σχολείο μας με την ευχή να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική χρονιά τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας!

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Λειτουργία πρωινής ζώνης

 • Για την αποφυγή του συνωστισμού και τον περιορισμό των επαφών μεταξύ παιδιών – γονέων – προσωπικού, οι μαθητές θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από το σχολείο από διαφορετικές πύλες. Οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης θα εισέρχονται από τη είσοδο του νέου κτιρίου, ενώ οι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα εισέρχονται από την είσοδο του παλαιού κτιρίου.
 • Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών.
 • Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Με την καθιέρωση εκ περιτροπής διαλειμμάτων, φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχει ανάμειξη διαφορετικών τμημάτων στο προαύλιο καθώς και να μην δημιουργείται συνωστισμός στους διαδρόμους κατά την είσοδο στις αίθουσες. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Αναφορικά με τη διαμόρφωση των αιθουσών, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε ο προσανατολισμός των θρανίων να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Η κάθε αίθουσα, εφόσον είναι εφικτό, θα φιλοξενεί συγκεκριμένο τμήμα μαθητών. Οι αίθουσες που εναλλάσσονται τμήματα, όπως το εργαστήριο πληροφορικής θα καθαρίζονται σχολαστικά και θα αερίζονται έπειτα από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
 • Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων, αυτά θα καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση.
 • Οι φωτοτυπημένες εργασίες θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.
 • Για το σχολικό έτος 2020-2021 η παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα αναστέλλεται λόγω συνθηκών Covid-19.
 • Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
 • Για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της πανδημίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ δεν επιτρέπονται εκπαιδευτικές εκδρομές. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.
 • Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, δεν θα διοργανωθούν ενδοσχολικές εκδηλώσεις ή συναθροίσεις που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μόνο με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος

 • Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, θα γίνεται καλός αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι υποχρεωτική.
 • Αναφορικά το γεύμα των μαθητών/τριών, αυτό παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Το σχολείο μεριμνά για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών κατά τη σίτιση. Για το σκοπό αυτό, δε θα γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αλλά οι μαθητές/τριες θα γευματίζουν στο θρανίο τους, στην τάξη  τους. Επιβάλλεται η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών να μην μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό ή/και νερό.

Λειτουργία κυλικείων

 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική. Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό. Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο. Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές.

Γενικά μέτρα προστασίας

 • Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
 • Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,  στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
 • Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η σχολική χρονιά 2020-21 δε θυμίζει σε τίποτα όλες όσες έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα την κάνουμε όμορφη και δημιουργική…

Όλοι οι μαθητές μας θα έχουν μαζί τους μάσκα και παγούρι. Είναι μια συμμετοχική διαδικασία …απαραίτητη για την ασφάλεια όλων μας!

    Καλή Σχολική Χρονιά!

Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Χατζημπύρος